++   Màng PE phủ nông nghiệp , Màng Nhà Kính, Giá bán màng ngư nghiệp HDPE...
+
Màng HDPE lót hồ nuôi tôm, thủy sản, màng phủ LDPE HDPE ...

+
+ SẢN XUẤT NI LÔNG LÓT SÀN ĐỔ BÊ TÔNG(CUỘN MÀNG PE CHE PHỦ)...

...