+  Sợi xe PP (đóng kiện rơm, rạ, cỏ…), sợi xe PP trồng cà chua...